ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

I stadig flere prosjekter skal NS 3935:2011 Integrerte bygningsinstallasjoner, Prosjektering, utførelse og driftsettelse benyttes i alle prosjekterings- og byggefaser.

Moderne og spesialtilpassede bygg er komplekse bygg som i tillegg til tekniske anlegg for styring av lys, varme, vannforsyning, kjøling, ventilasjon og solavskjerming har systemer for SD-byggautomatisering, overvåking, sikkerhet, deteksjon, adgangskontroll, lydanlegg, tele og datakommunikasjon, heis, parkeringsanlegg, brannvarsling, nød-ledesystemer, alarm og signalsystemer.

ITB koordinator formål
STEMA Rådgivning AS sitt formål med sine ITB koordinatorer er å sikre at løsninger for ulike prosjekteringsfag/ansvarsområder er gjennomførbare sett i sammenheng med planlagte løsninger for andre fag når det foreligger grensesnitt mellom flere fag/ansvarsområder i et tiltak.

  • De vil bli gitt innspill til prosjekteringsgruppen og byggeledelsen om organisering og gjennomføring i planleggings- og installasjonsfasen.
  • Det vil for prosjektet vurdert alternative løsningsvalg som er egnet for rasjonell og god drift, med tilhørende funksjonsbeskrivelse for entrepriser og for utførende entreprenører.
  • Det vil utarbeides en plan og krav for systematisk ferdigstillelse, prøvedrift og overvåking ved driftsstart av de tekniske installasjonene.
  • Faser beskrevet i NS 3935: 2011 vil følges, og implementeres i byggeprosjektet

Ved å kontrahere en ITB koordinator fra STEMA Rådgivning AS som ser delsystemene som en helhet og knytter disse sammen på en felles plattform vil byggherre få utnyttet de mulighetene som integrasjon kan gi.

Resultatet av dette skal bidra til at det skal bli sikrere og enklere å drifte og overvåke bygge, samt for å energi-optimalisere driften av de respektive systemer. Dette oppnås videre med tidlig planlegging i samarbeide rådgivere byggfag, byggherre og brukere slik at avklaringer som igjen vil danne optimale behovstilpasset styring og regulering blir omforent og avklart.

STEMA Rådgivning AS med sine ITB ansvarlige koordinatorer ønsker å ivareta dette ved at våre interne ressurser også innehar egen autorisert fagkompetanse og er selv godkjente utførende innenfor typiske fag i prosjekter. Dette vil danne ett grunnlag for faglig oppfølging i alle planleggings og prosjekteringsfaser, og spesielt viktig er dette i klargjørings- og byggefase samt for deltesting, fulltesting, prøvedrifts og garantiperioder.

ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner
Eks. ITB koordinering i hele planlegging, prosjekterings- og byggefasen