Miljøprofil

Miljøstrategi

Stema har som mål å være førstevalg for kunder som setter miljø i fokus.

Stema skal oppfattes som en miljøbevisst bedrift, der de ansatte til enhver tid tar miljøansvar. Dette innebærer at vi viser omtanke for samfunnets sårbarhet gjennom våre valg og vår rådgivning.

Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, sikkerhet og beredskap for å oppnå gode resultater både for kunden og for egen virksomhet.

For å vise vårt engasjement for miljø har Stema valgt å bli Miljøfyrtårn. Gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å jobbe med kontinuerlig forbedring av bedriftens prosesser knyttet til miljø.

Internt

Gjennom aktiv holdning og handling skal Stema bidra til gode miljøløsninger i egen virksomhet.

Vår miljøprofil skal bidra til å styrke Stemas posisjon forretningsmessig, omdømmemessig og som arbeidsgiver.

Stema skal kontinuerlig arbeide for å bevisstgjøre den ansatte rundt «grønne valg», gjennom Stemaskolen, internt KS- og SHA-system og Personalhåndboken. Målet er å gjøre det enkelt for de ansatte bevisst å ta «grønne valg» i arbeidshverdagen innen energibruk, innkjøp, forbruk og tjenestereiser.

En systematisk og tydelig satsing på miljø internt i Stema bidrar til økt kunnskap og engasjement hos ansatte. Miljø er en viktig del av vårt HMS arbeid og gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen vil engasjementet bli tydelig for alle i bedriften. Miljøarbeidet er forankret i vårt internkontrollsystem og er gjenstand for årlige revisjoner for å vurdere om HMS-systemet og miljøfyrtårnrutinene fungerer etter hensikten.

Vårt forhold til kunden

Stema er bevist den påvirkningskraften vi har når kunden velger løsninger. Vi vil sammen med kunden identifisere ambisjonsnivået for miljøarbeidet i de ulike oppdragene.

Stema skal bevisstgjøre kunden hvordan miljøvennlige valg kan bidra til et bedre livsløpsresultat, både økonomisk og miljømessig.

Bærekraftige løsninger kommer frem gjennom å gi rom for alternativene og et nært samarbeid med alle interessenter for oppdraget.

Vi mener at den største og mest varige påvirkning vår virksomhet vil ha på miljøet er at vi, sammen med våre kunder, gjennomfører våre oppdrag på en slik måte at vi kan bidra til kundenes utvikling mot langsiktige løsninger i alle ledd. Dette krever at våre ansatte har kunnskap om ulike miljøstandarder, regelverk, muligheter for støtteordninger og et system for å oppdatere våre ansatte rundt nyvinninger og trender i utbyggingssammenheng. Gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å ha rutiner for å oppdatere våre ansatte. Dette skal komme kunden til gode.