Stemaskolen

Stema ønsker gjennom Stemaskolen å sørge får videreutvikling og kompetanseheving blant våre ansatte innenfor relevante fagområder.

En organisasjon lærer enten fra direkte erfaring (prøving og feiling i arbeidshverdagen), eller fra ekstern erfaring (i form av opplæring). Vi i Stema ønsker å øke våre ansattes kunnskap ved å supplere den direkte erfaringen våre ansatte kontinuerlig tilegner seg ute på arbeidsplassen, med intern videreutdanning, i form av Stemaskolen. I et marked i stadig endring er det for Stema viktig å sette fokus på den enkelte ansattes utvikling for å stadig tilby kunden en god prosjekt- og byggeleder, samtidig som videreutvikling er viktig for den enkelte ansattes motivasjon. Derfor bruker vi som bedrift tid og ressurser på å videreutvikle våre medarbeideres kunnskap og således Stema som en helhet.

Stemaskolen er på kvalitativt samme nivå som en profesjonell kursarrangør, og likestilles med kurs fra en profesjonell kursarrangør. Det fremheves her at det benyttes kun kompetent foreleser med spesialkompetanse om tema det foreleses i.

Stemaskolen avholdes 7-10 ganger i året.

Stemaskolen har blant annet tilknyttet seg Grette advokatfirma for å ivareta juridiske temaer, herunder kontrakter og offentlige anskaffelser. Tema for foredragene bestemmes av de ansatte gjennom ønsker og innspill samt erfaringer fra egen hverdag. Dette kan være innspill basert på utfordringer i prosjekter, gode løsninger, nytenkende prosjekter, behov for oppdatering innenfor ulike fagfelt etc. I vårt virke er oppfølging av kontrakter en viktig oppgave og de ulike NS kontraktene samt lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir behandlet med jevne mellomrom for å sikre de ansattes forståelse og oppdatering ved endringer.

Stemaskolen inkluderer også en betydelig grad av erfaringsutveksling blant våre medarbeidere, noe som skaper en hyggelig og interessant læringsatmosfære hvor kunnskapsdeling er sentralt. I alle foredragene legges det opp til en tett dialog mellom tilhørere og foredragsholder slik at det belyses erfaringer, utfordringer og løsninger hentet fra egen hverdag.

Stemaskolen gir også de ansatte, som til vanlig sitter spredt, mulighet til å møtes å utveksle erfaringer fra ulike prosjekter med ulike oppdragsgivere. Dette igjen sikrer en uformell læringsarena i forbindelse med foredragene i Stemaskolen. Læring innad i organisasjoner handler om å være åpen for endring i sin daglige rutine. Det å være åpen for konstruktiv kritikk, vil være med på å forbedre den helhetlige utviklingen i vår organisasjon.

Alle våre medarbeidere er pliktig til å følge kurs ved Stemaskolen. I tillegg gjøres presentasjoner brukt i foredrag samt film av foredrag tilgjengelig på intranett. Dette så den ansatte kan oppdatere seg på egen hånd hvis det er kurs en ikke har mulighet til å delta på.