Bergen Business Park Flesland

FAKTA

Våre roller Koordinator i utførelsesfasen (KU)
Byggherreombud (BHO)
Kvalitetssikring (KS)
Oppdragsgiver Bergen lufthavn utvikling AS
Oppdragets varighet 2016 – 2021
Entrepriseform Totalentreprise
Total prosjektkostnad 500 mill.
Størrelse 25 000 kvm

 

OM PROSJEKTET
Bergen Business Park er en ny og innovativ næringspark, like ved Bergen lufthavn Flesland. Næringsparken skal inneholde flere fleksible kontorbygg med stor valgfrihet for den enkelte leietaker. Bergen Business Park planlegges utviklet over flere faser, og med en langsiktig realisering der bygningsstruktur og utforming kan tilpasses endrede behov. Første fase med hotell og 3 kontorbygg etableres nærmest flyplassen. Videre faser er fleksible i rekkefølge, størrelse og plassering, og vil koble seg på et fungerende system av kommunikasjon og fellesfunksjoner.

Første bygg ut var Comfort hotell som åpnet dørene i februar 2017, videre kom Expobygget som sto ferdig og ble overlevert til utleier i oktober 2019, og nabobygget, Midtbygget, ble overlevert i november 2020. Samtlige bygg planlegges og prosjekteres etter Breeam krav, og både Expo- og midtbygget skal oppnå Breeam Exellent. Gjennom BREEAM Exellent vil bygget oppføres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

VÅRE ROLLER

Koordinator for utførelse (KU)
Det ble i forkant av arbeidet inngått skriftlig avtale med byggherre med vedlagt oppgavefordeling etter byggherreforskriften. Det er i prosjektet også laget skriftlig avtale mellom byggherre og hovedbedrift (HB) og KU har fulgt opp at HB har ivaretatt sitt samordningsansvar i henhold til denne. KU har gjennomført SHA møter med entreprenør med fokus på gjennomgang av SHA planen og krav i fra byggherre med tanke på sikkerhet, og gjennomgang av spesifikke tiltak og risikovurdering fra byggherre og prosjekterende. I prosjektet har KU også utført kvalitetssikring av fremdriftsplaner; vurdert om det er avsatt tilstrekkelig tid til arbeidsoperasjoner og om det kan oppstå konflikter mellom fag eller mellom menneske og maskin.

KU har utført jevnlig gjennomgang av entreprenørens internkontrollsystem; herunder risikovurdering, RUH rutiner, PSI, verneombud, innsjekk av maskin og utstyr, utfører § 9 i byggherreforskriften, RTB rutiner, avfalls rutiner etc. KU har også påsett at entreprenøren til enhver tid har en HMS-tavle med nødvendig informasjon; SHA plan, samordningsskjema, varslingsrutiner, forhåndsmelding, riggplan, stoffkartotek, vernerunde referat, risikovurdering, miljørapport etc. Det er gjennomført kontroller av entreprenørens system for elektroniske oversiktslister.

SHA-planen er utarbeidet av KU og denne har blitt fulgt opp jevnlig, sammen med krav i byggherreforskriften. KU har gjennomført ukentlige byggeplasskontroller og har deltatt på entreprenørens vernerunder. Det er gjennomført egne særmøter med entreprenøren underveis for avklaringer ift HMS på byggeplassen. KU har utarbeidet og levert periodisk rapport om SHA-arbeidet til byggherre hver måned.

Byggherreombud (BHO)
Stema har hatt rollen som byggherreombud ved alle de tre byggene som nå er oppført, som en del av første fase i utbyggingen av Bergen Business Park. BHO har hatt tett dialog med utbyggers prosjektleder gjennom alle tre prosjektene, og har etablert et godt samarbeid med totalentreprenør for å sikre god dialog og flyt gjennom prosjektet. I rollen som BHO har Stema blant annet hatt ansvar for den daglige oppfølgingen på byggeplassen, oppfølging av budsjett og økonomi, månedsrapportering til utbygger og oppfølging av leietakere. BHO har også hatt ansvar for sluttfasen som har inkludert deltakelse på forbefaringer og ferdigbefaringer, samt utarbeidelse av sluttdokumentasjon og overtakelsesprotokoll med vedlegg.

Kvalitetssikring (KS)
Stema har også bistått med eget personell innen kvalitetssikring med spesielt fokus på ivaretakelse av teknisk leveranse. Kvalitetssikringen i prosjektet har bestått av gjennomgang av tegningsunderlag og oppfølging gjennom befaringer på byggeplass. Det er utarbeidet rapporter fra samtlige kontroller, og avvik er dokumentert og tatt videre til totalentreprenør som har utbedret avvikene.

Norges første flyplassby

Norges første flyplassby  Norges første flyplassby