Coop Logistikksenter – CLog 2.0

FAKTA
Vår rolle: Prosjektledelse, byggeledelse, SHA-koordinator
Oppdragsgiver: Coop Norge SA
Oppdragets varighet: 2017 – 2021
Entrepriseform: Byggherrestyrte entrepriser og Samspill-/Totalentrepriser
Total prosjektkostnad: Unntatt offentlighet
Størrelse: Tilbygg på 33.000 m2

OM PROSJEKTET
Coop Logistikksenter (CLog) forsyner Coops dagligvareforretninger i nesten i hele Norge. Vareflyten i bygget håndteres av et av Europas mest moderne og avanserte høyteknologisk automatisert anlegg av denne typen. Eksisterende bygg er ca. 52 000 m2, og stod klart våren i 2014.

Prosjektet CLog 2.0 omfatter flere utvidelser av eksisterende bygg, totalt vel 33 000 m2. Byggets høyde er opp til 30 m høyt og fasade mot flyplass må derfor hensyntas spesielt. Tiltaket vil bl. a. bestå i utvidet tørrvare-, kjøle- og fryselager, samt kontorlokaler og avfallssenter. Prosjektet blir utført i flere delfaser som vil gå parallelt. I tillegg vil deler i eksisterende bygg bli ombygget noe.

Bygningsmassen vil i all hovedsak bestå av stålkonstruksjon med sandwichelementfasade og kompakttak. Pga ulike temperatursoner i bygget, vies det høyt fokus ift lufttetthet og isolasjonsevne. Det stilles også krav til høy kvalitet på betonggulv både hva gjelder overflater og bæreevne.

Utvidelsen vil også innebære tiltak utomhus, som f.eks. flytting av internveier, private- og kommunale VA-ledninger, samt nyetablering og utvidelse av infiltrasjonsanlegg for takvann.

ENERGI OG MILJØ
Energisentral utnytter overskuddsvarme fra kjøle- og fryseproduksjonen til oppvarming, tappevann og ventilasjonsvarme.
Bygget skal tilfredsstille klasse C (karakter C), iht. «Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg». Krav til oppvarmingskarakter er minimum Lysegrønn.

Det jobbes etter program for miljøoppfølgingen, hvor det settes fokus på følgende områder:
• Bruk av miljødeklarerte byggematerialer (svanemerkede eller tilsvarende)
• Valg av materialer med lang levetid og med lite behov for vedlikehold
• Unngå skadelige miljøpåvirkninger slik som utslipp til grunn, luft og vann
• Valg av tekniske løsninger og anlegg som er energieffektive
• Miljømessige konsekvenser ved produksjon (inkl. transport), installasjon og demontering/riving
• Støvreduserende tiltak i byggeprosessen
• Avfallsminimering, gjenbruk av emballasje
• Håndtering av avfall
• Kildesortering. Kildesorteringsprosenten skal minimum være 80 %
• Muligheter for gjenbruk
• Rydding og renhold på byggeplass, samt Byggvask.

Det stilles krav til at det velges materialer og produkter som i byggets levetid avgir minst mulig stoffer som kan påvirke inneklima, helse eller miljø negativt.

VÅR ROLLE
Stema har bistått Coop i tidligfase og budsjettering samt senere med tverrfaglig prosjekt- og byggeledelse, KU/ KP i forbindelse med forprosjekt, kontrahering og utførelse av nybygget. Hovedprosjektet utføres først som en samspillsentreprise, hvor en forhandlingsprosess mellom byggherre og entreprenør ender opp i en totalentreprise i forkant av byggestart.

I tillegg bistår Stema parallelt med en rekke byggherrestyrte tiltak i eksisterende bygg i forbindelse med utvidelse av eksisterende anlegg, og sammenkobling av anlegg i eksisterende bygg med nytt anlegg i nybygg.

Byggets teknologi for vareflyt leveres som en sidestilt totalentreprise til totalentreprisen for bygningsmassen. Teknologi leveres, som for byggetrinn 1, av den tyske leverandøren WITRON. Stema bistår her med koordinering og oppfølging mellom byggleveransen og teknologileveransen.