Jonsvollkvartalet

Vår rolle: Prosjektdirektør/daglig leder, byggherreombud, SHA-koordinator for utførelse (KU)
Oppdragsgiver: Sparebanken Vest
Oppdragets varighet: 2013 – 2016
Total prosjektkostnad: 890 mill.
Størrelse: Ca. 20 000 kvm.

OM PROSJEKTET
Med Jonsvollskvartalet har Sparebanken Vest samlet et av de største finansmiljøene utenfor Oslo med ambisjon om å skape en viktig arena for vestnorsk verdiskapning. En sentral målsetning var at bygget skulle fremstå som en vellykket integrasjon av god arkitektur med miljøriktige og effektive løsninger. Jonsvolsskvartalet vant Eiendomsprisen i 2016.

Jonsvollskvartalet i sentrum av Bergen er et kontorbygg med bruttoareal på ca. 20 000 kvm fordelt over totalt 10 etasjer, inklusiv underetasje med 24 p-plasser og sykkelparkering til 150 sykler. Bygget har inntil 900 faste kontorplasser, separat møteromssenter med auditorium til ca. 100 personer, 10 små og mellomstore møterom og eget undervisningsrom. På nedre plan er det eget spisested for ansatte med ca. 250 sitteplasser og fullverdige moderne kjøkkenfasiliteter. Kontorplanene fra plan 2 og oppover ligger i tilknytning til en atrieløsning med funksjonsbaserte arbeidsplasser, sosiale soner og egne møterom. På øverste kontorplan er det separate styreromsfasiliteter med egen lounge og tilhørende takterasse.

ENERGI OG MILJØ
• Bygget ble planlagt i henhold til TEK 07, men oppdragsgiver hadde høye miljøambisjoner og alle løsninger ble tilpasset krav som ville komme i TEK 10.
• Det ble etablert eget anlegg for sjøvannsbasert kjøling, bygget er tilknyttet fjernvarmeanlegg og separat avfallssystem for papir- og restavfall ble tilknyttet automatisert avfallssystem i Bergen sentrum (Boss-sug).
• Dagslysforhold ble tillagt stor vekt sammen med øvrig faktorer for innemiljø for å fremme trivsel.
• Kontorer med høy grad av fleksibilitet var et uttalt krav og det ble etablert egne soner i kontoretasjene med et gridsystem på 2,7×2,7 for å kunne håndtere tilpasninger på en effektiv måte.
• Arkitektonisk utforming og tilpasning til øvrig bebyggelse hadde særlig oppmerksomhet.
• Kombinasjonen av oppdragsgiver sine ambisjoner, valg av løsninger samt godt samspill mellom alle aktørene i byggefasen gjorde at bygget ble nominert til Årets bygg i 2015.

VÅR ROLLE
Prosjektdirektør/Daglig leder

Prosjektdirektør/Daglig leder for Jonsvollskvartalet AS i Bergen, som er et heleid datterselskap av Sparebanken Vest. Selskapet forestod planlegging og bygging av Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum. I tillegg til overordnet ansvar for planleggings- og byggefase med utarbeidelse av tilbudsdokumenter, kontrahering av entreprenører og oppfølging i byggefasen, omfattet ansvarsområdet håndtering av leieforhold og leietakertilpasninger, inklusive leiekontrakter. Prosjektdirektør/daglig leder hadde også overordnet ansvar for salg og finansiering av prosjektet.

Stema Rådgivning har ivaretatt ledelse og styring av plan- og gjennomføringsfase av Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum. Oppgavene har omfattet overordnet ledelse av selskapet Jonsvollskvartalet AS, ivaretagelse av byggherrefunksjon med kontraktsstrategi, kontrahering, optimalisering, økonomi, fremdrift og kvalitetsoppfølging. I tillegg til byggherreansvar for plan- og byggeprosess omfattet ansvarsområdet også ivaretagelse av utleieforhold, med inngåelse av leietakerkontrakter og leietakeroppfølging og -tilpasninger, samt ansvar for prosess med salg (syndikere) av selskapet da en forutsetning for realisering var å hente nye aksjonærer til inntil 66% av selskapet når bygget stod ferdig.

Stema Rådgivning har også hatt rollene som byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsen (KU).

jonsvollskvartalet-prosjekt