NHH Rehabilitering av hovedbygg

Norges Handelshøgskole (NHH) – Rehabilitering av hovedbygg

FAKTA

Vår rolle Byggherreombud/KU og Teknisk byggherreombud
Oppdragsgiver Statsbygg
Oppdragets varighet Februar 2019 – Desember 2021
Entrepriseform Totalentreprise
Total prosjektkostnad 555 mill. Entrepriskost er 305 mill.
Kontraktens verdi 6,5 mill. (per september 2020).
Størrelse 12 500 m2

OM PROSJEKTET
Prosjektet omhandler rehabilitering av gammel bygningsmasse fra 1963, som består av:

 • Høyblokk
 • Lavblokker
 • Aula
 • Representasjonslokaler

I forbindelse med rehabiliteringen skal Hovedbygget utvikles for å bli mer fremtidsrettet, fleksibelt, arealeffektivt og tilrettelagt for økt samhandling og varierte arbeids- og undervisningsmetoder. Høyblokka har status som verneverdig. Rehabiliteringen skjer derfor på en hensynsfull måte, noe som blant annet betyr at en del innvendige bygningselementer blir tatt vare på. Utvendig skal det gamle fasadeuttrykket bestå, selv om alt av fasadeelementer fornyes. Alt av teknikk byttes ut, det etableres ti geobrønner i kombinasjon med varmepumper for å gjøre campusen mer energieffektiv.

NHH skal være i drift inkl. undervisning under byggeperioden, men det er forutsatt at høyblokken og underetasje og 1.etasje i lavblokkene skal tømmes mens rehabilitering pågår. Servicebygget, Nybygget og Jebsensenteret skal være i full drift i hele prosjektperioden. Aulaen skal være i full drift med unntak av perioden 1.juni til 30.september i prosjektets siste år. NHH Studentsamskipnad sine kjellerlokaler i lavblokkene/aula og NHH sine driftslokaler skal være i drift i hele prosjektperioden men kan etter aksept og avtale med både NHH og Byggherre settes ut av drift for en kortere periode.

ENERGI OG MILJØ
Prosjektet skal ha et tydelig miljøfokus og tilrettelegge for miljømessige løsninger knyttet bl.a. til energi, avfallssortering, isolasjon m.m.

Skisseprosjektet har lagt vekt på å utvikle energieffektive løsninger innenfor kostnadseffektive rammer. Det er vurdert at klimagassreduksjon vil kunne være i størrelsesorden 50-70 % sammenlignet med eksisterende bygg. Imidlertid vil ytterligere miljøgevinster ha store omkostninger og være vanskelig pga. bygningsvernet. Prosjektets øvrige miljømål er gitt i prosjektets miljøoppfølgingsplan, inkludert angivelse av løsninger for implementering av miljømålene.

VÅR ROLLE

BHO/KU

 • Gjennomgå konkurransegrunnlaget og kontraktsdokumentene
 • Føre dagbok som dokumenterer hendelser og forhold på byggeplassen.
 • Delta i samtlige prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter, SHA – møter og KS-møter.
 • Rapportere økonomi inkl. håndtere varsel og krav fra entreprenør og bruker.
 • Følge opp fremdrift og rapportere status i forhold til milepæler.
 • Foreta kontroller av kvalitet på utførelse og sørge for at avvik blir utbedret.
 • BHO skal være SHA-koordinator for utførelse (KU), jf. Byggherreforskriften og prosjektets SHA-plan.

TBHO

 • Gjennomgå prosjektdokumenter for de tekniske fag.
 • Bistå BHO på byggeplass med teknisk forståelse av prosjekt- og tilbudsdokumenter.
 • Delta på kontraktsgjennomgang, oppstartsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter, KS-møter og andre faglige møter.
 • Utarbeide en kontrollplan for eget kontrollarbeid.
 • Utføre stikkprøvekontroll.
 • Følge opp at de tekniske fag utfører nødvendige egenkontroller/tester.

NHH Rehabilitering av hovedbygg