Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi

FAKTA

Vår rolle Byggeledelse
Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Oppdragets varighet August 2018 – november 2020
Entrepriseform Totalentreprise
Størrelse Brutto areal ca 13.000 kvm

OM PROSJEKTET
Nye Jordal Amfi er en publikumsarena for bredde- og eliteishockey, som skal møte krav for spill i Eliteserien, samt krav for bruk i internasjonale arrangementer. Arenaen vil få publikumskapasiteten på om lag 5 600 sitteplasser, fordelt på en nedre og øvre tribune, samt 22 VIP-losjer. Skøytebanen er av amerikansk størrelse på 61m x 26m iht. krav fra Det internasjonale ishockey forbundet.

Den nye arenaen har totalt 8 garderober for utøvere. Arenaens første etasje er knyttet til Ungdomshallen med et lavtliggende mellombygg. Mellombygget har en gjennomgående gangpassasje med 6 utøvergarderober som kan brukes i begge hallene. I tillegg finnes 4 utøvergarderober i Ungdomshallen. Til sammen har begge hallene 12 garderober for utøvere.

Plan 1 i den nye arenaen er forbeholdt idretten og drift, og de største tekniske rommene er på dette planet. Plan 2 er forbeholdt publikum med plasser på nedre tribune. Her er nødvendige publikumsfasiliteter inkludert kiosker, toaletter, sportsbar, café m.m. Plan 3 er forbeholdt VIP og kontorlokaler for hallens brukere. Plan 4 er forbeholdt publikum på øvre tribune med nødvendige publikumsfasiliteter, i tillegg til media- og kommentatorfasiliteter. I randsonen er det trapper som forbinder øvre- og nedre tribune. Arenaen er planlagt slik at arealer som er mindre brukt kan stenges av i hverdagen.

Eksisterende Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952, og er ikke lenger tilfredsstillende til dagens bruk. Kultur- og idrettsbygg har fått i oppdrag å bygge Nye Jordal Amfi. I dette inngår riving av gammel ishall.

For å opprettholde treningsfasiliteter for Vålerengas A-lag etableres en midlertidig ishall med garderober og tekniske anlegg. Ungdomshallen, flerbrukshallen og midlertidig ishall holdes åpent i byggetiden.

Etter riving av gammel ishall viste det seg at Hovinbekken, som skal være en del av et blå-grønt areal rundt ishallen, ligger noe høyere enn først antatt. Dette medførte omfattende ekstraarbeider, og Totalentreprenøren fikk ett år forlenget byggetid.

ENERGI OG MILJØ
Nye Jordal Amfi skal fremstå som en moderne og fleksibel topp- og breddeidrettsarena, og skal ha høyt fokus på gode løsninger på energi og miljø.

Noen av miljømålene er
• Klimagassutslipp totalt, fra transport, energi- og materialbruk som følges opp gjennom klimagassberegninger
• Bygging med miljøvennlige materialer, som er dokumentert miljøvennlige, har lang levetid, er lavemitterende og/eller er resirkulert
• Passivhusstandard for selve bygget (ekskludert arena-areal)
• Etablering av lokal energisentral på Jordal for energiproduksjon
• Spillenergi skal utnyttes varme og kjøling
• Høyt fokus på energistyring for anlegget
• Solceller skal installeres på tak og resterende arealer vil være grønne tak
• Etablering av en logistikk- og arealløsning som sikrer minimale lokale utslipp i anleggsfasen
• 85 % kildesortering av byggavfall
• Krav til avfallshåndtering i drift
• Tilrettelegging for syklister og el-biler
• Best mulig biologisk mangfold skal oppnås
• Gode arkitektoniske løsninger vektlegges for et attraktivt anlegg
• Det skal sikres mot radon
• Høyt fokus på ivaretakelse av ytre miljø i utførelsesfasen

VÅR ROLLE
Byggeledelse

Prosjektet startet januar 2017, og vårt engasjement begynte i august 2018. Byggeleders oppgave skal ha hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggeleder er byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet.

Nye Jordal Amfi
Nye Jordal Amfi
Nye Jordal Amfi
Nye Jordal Amfi
Nye Jordal Amfi