Ocean Space Centre

Ocean Space Centre

FAKTA

Vår rolle Prosjektledelse
Oppdragsgiver Statsbygg
Oppdragets varighet Januar 2019 –
Kontraktens verdi 2 mill.
Størrelse Prosjektets forventede kostnad er 6mrd nok

OM PROSJEKTET
Konseptet Ocean Space Laboratories, som er det konseptet regjeringen har valgt for denne investeringen, består av spesialiserte laboratorier. Statsbygg har fått i oppdrag å fortsette utviklingen av prosjektet. Forprosjekteringsfasen startet i januar 2020. Det skal prosjekteres frem mot KS2 i 1. og 2. kvartal i 2021. Anlegget har særlig høyspesialisert brukerutstyr, samt kontorbygg og undervisningarealer for SINTEF og NTNU.

Anlegget er geografisk plassert på Tyholt i Trondheim, laboratoriene består av våtlaboratorier som havbasseng, sjøgangsbasseng og strømningstank, og tørrlaboratorier som konstruksjons- og motorlaboratorier. Våtlaboratoriene brukes for å teste faste og flytende konstruksjoner under forhold med bølger, strøm og vind. Tørrlaboratoriene er et sett av laboratorier for forskning på teknologi og konsepter for energi- og fremdriftssystemer om bord på skip og andre konstruksjoner som fartøyer og fremtidens havbruksanlegg.

ENERGI OG MILJØ
Prosjektets miljøambisjon er som følger:

  • Bruk av varmepumper for gjenvinning av energi fra bassengene
  • Tilnærmet nullutslippsbygg ved bruk av solceller (kostnaden vil presenteres særskilt)
  • Reduksjon av klimagassutslipp
  • Breeam sertifisering av kontor- og undervisningsbygg
  • Zero Emission Neighbourhood
  • Energieffektivt utstyr

VÅR ROLLE
Stema ledet arbeidet med å utarbeide OFP rapport for Ocean Space Centre i Trondheim fra 1.1.19 fram til levering av rapporten i juni 2019. På bakgrunn av denne rapporten vedtok regjeringen at det skulle bevilges penger til gjennomføring av forprosjekt fra 2020. Stema leder dette arbeidet i dag. Arbeidet er særlig knyttet til å utarbeide og vedlikeholde gode kommunikasjons- og samarbeidsprosesser med NTNU/SINTEF og gjennom dette arbeidet har Stema fått god kjennskap til brukerorganisasjonen i Trondheim. Videre har Stema ansvaret for å bygge opp Statsbyggs prosjektorganisasjon. Denne organisasjonen består av Statsbygg ressurser, innleide konsulenter samt prosjekteringsgrupper.