Oslo fengsel rehabilitering `Botsen`

Vår rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse
Oppdragsgiver: Thorendahl AS, (Statsbygg)
Oppdragets varighet: Januar 2017 – Januar 2020
Entrepriseform: Samspillentreprise
Total prosjektkostnad: 400 millioner kroner

OM PROSJEKTET
Oslo fengsel Avd A gamle Botsen omfatter rehabilitering av alle tak, det er registrert omfattende utskiftninger av treverk pga sopp og råteskader. Oslo fengsel Avd A er registret som et kulturminne, og er et historisk bygg fra 1850 årene. Riksantikvaren er derfor med i prosjekteringen ift valg av løsninger og materialvalg.

Prosjektet er delt inn i 2 faser med utførelse og prosjektering. Det første byggetrinnet består av rehabilitering av 3 fløyer, det er avtalt en åpen bok kontrakt med Statsbygg som er oppdragsgiver. Rehabiliteringen av de 3 fløyene er tenkt ferdigstilt mai 2019.

I fase 1 inngår det også prosjektering av fase 2 for neste byggetrinn. Stema Rådgivning har prosjekteringsansvaret og har ukentlig møter og befaringer for å kartlegge tilstanden av byggene sammen med prosjekteringsgruppen og Statsbygg. Det er avtalt mellom entreprenør og byggherre om at det skal være en enighet om en fastpris for fase 2 innen november 2018. Arbeidene er tenkt utført fra mai 2019- januar 2020.

ENERGI OG MILJØ
• Kildesortering av avfall
• Kartlegging av miljøfarlige stoffer i konstruksjon, befaringer og rapportering fra Mycoteam.
• Krav til avfallshåndtering i byggeperioden
• Treverk/konstruksjoner med spesialbestillinger for kulturminne.
• Tilrettelegging for adkomstvei og sikkerhet

VÅR ROLLE
Prosjektledelse

• Sørge for god planlegging og utarbeidelse av fremdriftsplan
• Økonomiansvar og måneds rapportering
• Dialog med riksantikvaren for gjennomføring av detaljer.
• Fakturering fra alle rådgivere og underentreprenører og leverandører
• Byggherremøter og oppfølging
• Oppfølging av arbeider på byggeplass

Prosjekteringsledelse
• Ukentlig prosjekteringsmøter med PG gruppen med oppfølging i etterkant.
• Samarbeid med RIB og rådgivere for utarbeidelse av beskrivelse for fase 2.
• Kalkulerer pris for fase 2 i prosjektet til Statsbygg.

Oversiktsbilde 2018 – Oversiktsbilde 1937