Vestli skole
Vestli skole og flerbrukshall – sånn skal det bli

Vestli skole og flerbrukshall

FAKTA
Vår rolle: Byggeledelse, KU/KP
Oppdragsgiver: Undervisningsbygg
Oppdragets varighet: Juni 2016 – desember 2020
Entrepriseform: Totalentreprise
Total prosjektkostnad: 385 millioner kroner

OM PROSJEKTET

Omfang
• Riving av eksisterende Vestli skole (Vestlisvingen 184, 0969 Oslo)
• Etablering av ny 1-7 skole for 840 elever samt spesialavdeling for 12 elever – 9960 m2 BTA
• Ny flerbrukshall med spilleflate 25*45, tribune for 200, dansesal og 3 garderobesett – 2850 m2 BTA
• Uteanlegg på skoletomta oppgraderes. Ballbane med allmenn tilgang på taket av hall
• Opparbeiding av nye P-plasser mellom skole og Vestlitorget samt oppgradering av vei og fortau i Vestlisvingen inklusive flytting av snuplass

Beskrivelse av prosjektet
Skolebygget plasseres tilnærmet likt på tomten som hovedbygg i eksisterende skole i øst opp mot Vestlisvingen mellom parkering i nord og kolle i sør. Det blir delt i tre volumer som henger sammen og vil bygge 5 etasjer over øverste bakkenivå. Hovedinngang legges på vestsiden av det nordligste volumet nær parkeringsplass.
Spesialavdelingen for 12 elever med sosioemosjonelle vansker er spesialdesignet for den aktuelle elevgruppen. De har en egen skjermet inngang fra skolegård med egen trapp opp til 3.etasje hvor de holder til.
Flerbrukshallen legges nordvest på tomta og graves delvis ned for ikke å bli for dominerende. Hovedinngang legges i øst mot parkering / Vestlitorget.
Begge byggene er plassert slik at det blir enkel adkomst fra Vestlitorget, T-bane, sykkel- og bilparkering samt kiss ’n’ ride-sone.
Utomhusanlegget er både omfangsrikt og innholdsrikt.
Skolegården er delt i et øvre og et nedre plan. Det øvre planet henvender seg mot Vestlitorget og parkering og er hovedadkomsten til både skole og hall. Her finner vi også en stor sykkelparkeringsplass.
Et amfi med en «innfelt» rampe binder de to planene sammen.

Nedre del av skolegård kan deles i den østre delen som i stor grad er naturtomt men med innslag av lekelementer og en skolehage i sørenden. På den vestre delen etableres det ballbaner, lekeapparater, skateramper, løpebane og lekestreng/sykkelparkering.
Det etableres to fordrøyningsbasseng for å håndtere overvann på egen tomt.

Oppvarming med bergvarmepumpe.
Eksisterende nettstasjon skal fjernes og erstattes med ny.

Tomten er omregulert og det ligger tydlige føringer i reguleringen på utforming av både bygget og utomhusområdet.
Prosjektet følger i all hovedsak SKOK2015.

VÅR ROLLE
Oppdraget er byggeledelse for bygging av Vestli skole og flerbrukshall. Stema stiller med hovedbyggeleder og to tekniske byggeleder.
I tillegg tar Stema også rollen som KU og KP.

Vestli skole
Vestli skole og flerbrukshall – riving av det eksisterende skolekomplekset